Search
Filters
Close

הוראות בטיחות לעבודה עם חולצים NEXUS

 

 

 

קריטריונים לבחירת החולץ המתאים:

קבע אם אפשר להחזיק את החלק מבפנים או מבחוץ . 

לגבי היישום – האם מדובר בשתי זרועות או בשלוש זרועות?

בדוק את המידות והגדלים בהשוואה לנתוני הטבלה. בהתאם לכך בחר בחולץ המתאים.

במקרה של ספק, השתמש תמיד בחולץ הגדול והחזק יותר.

דאג שהמוט יהיה תמיד נקי ומשומן.

קבע את החולצים כהלכה.

הדק היטב את כל חיבורי הברגים בחולץ.

אם צריך, השתמש בקלמרת הידוק כדי למנוע החלקה של הווים.

הגן על אזור הסכנה כדי למנוע את כל הסיכונים.

למען בטיחותך וכדי להבטיח את בטיחות החולץ, אל תחרוג מהערכים הבאים:

הערכים הנתונים בטבלה

המומנט המקסימלי (Nm)

הקיבולת המקסימלית (T/Kn)

נתוני הקיבולת והמומנט נקבעים עבור חולצים חדשים, ובהתאם לתקנות הבטיחות התקפות, ואלו הם ערכים ממוצעים.

ייתכן שהשחיקה במהלך השימוש ותנאי העבודה יגרום להפחתה של הערכים הללו.

הקפד לעמוד בדרישות החוק עבור מוצרים טכניים.

אסור להשתמש במברגי אימפקט.

שימוש לא מבוקר בבורגי לחץ עלול לגרום לסכנה לתאונה.

משיקולי בטיחות, סובב תמיד בורגי לחץ עם מפתח מומנט על פי הנתונים בטבלה.

הדק היטב את כל חיבורי הברגים בחולץ.

השתמש תמיד במד לחץ בזמן העבודה.

לחולצים 10 טון השתמש במכשיר הידראולי 10 טון בלבד.

אל תחרוג לעולם מלחץ פעולה מקסימלי של 700 בר במערכת ההידראולית כולה (1 בר = 1 ק"ג/ס"מ2 = 10 N/cm2).

הגן כהלכה על אזור הסכנה.

הדק היטב את כל חיבורי הברגים בחולץ.

נתוני המידות והמשקלים המופיעים בתקן הטכני הנוכחי הם ערכים ממוצעים. בשל שיפורים ופיתוחים חדשים, ייתכנו שינויים בערכים הללו.